Auditing, certification and training.
BSI
Group Deustchland GmbH
Hanauer Landstraße 115
D – 60314 Frankfurt am Main
Phone: +49 (0) 69 / 2222 8 9200
Fax: +49 (0) 69 / 2222 8 9300
E-Mail: info.de@bsigroup.com
Internet: www.bsigroup.com
Info

Apparatus, Pipeline construction, Material properties, Flow technology + Thermodynamics, Combustion, VDI Heat atlas, Heat exchanger.
Lauterbach
Verfahrenstechnik GmbH

Eugen-Langen-Straße 2
D – 76227 Karlsruhe
T: +49 (0) 721 – 978 22-0
F: +49 (0) 721 – 978 22-42
E: info@lv-soft.de
Internet: www.lv-soft.de
Info


502 Total views 1 Today views